rss · Вівторок, 26.10.2021, 22:13

Опитування

Маєток Терещенка
1. Відреставрувати
2. Музей і монастир
3. Мені байдуже
4. Тільки музей селища
5. Тільки монастир
6. Нехай розвалиться
Всього відповідей: 67
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Мистецтво » 5 клас - Тема 2: Мистецькі жанри (Синтетичні мистецтва) (5 клас - Тема 2: Мистецькі жанри (Синтетичні мистецтва))
5 клас - Тема 2: Мистецькі жанри (Синтетичні мистецтва)
ShoolerДата: Понеділок, 16.02.2009, 01:53 | Повідомлення № 1
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

5 клас - Тема 2: Мистецькі жанри (Синтетичні мистецтва)

Образ людини в мистецтві. Природа у мистецтві. Мистецтво і культурне середовище.

Синтез мистецтв у цирку, на телебаченні.
Додатковий матеріал:
Кіномистецтво (фрагменти). К/ф: “Франц Шуберт”, “Юність Шопена”, “Паганіні”, “Віденський вальс”, “Прощання з Петербургом”, “Цирк”.Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
mr_smithДата: Вівторок, 23.02.2010, 01:46 | Повідомлення № 2
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

Тема 3. МИСТЕЦТВО ЯК ФОРМА
СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Заняття 1
План
1. Проблема походження мистецтва.
2. Предмет та функції мистецтва.
3. Естетичний смисл поняття “художній образ”.
1. Розгляд питань теми “Мистецтво” передбачає як використання
ваших знань щодо особливостей цього феномена людського життя, так і
нові, суто естетичні аспекти аналізу мистецтва. Походження мистецтва є
завжди актуальною культурологічною проблемою. Нас вона цікавить
тому, що саме в глибині віків слід шукати не завжди з’ясований потяг
людини до створення прекрасного, неутилітарного. Через проблему по-
ходження мистецтва нам легше буде визначити специфіку мистецтва,
його відмінності від інших форм людської діяльності.
У сучасній літературі різні автори вбачають витоки мистецтва у
грі, релігійно-містичній свідомості, практичній діяльності тощо.
Найпопулярніша гіпотеза належить Ю. Бореву, її зміст втілюється у
такій приблизній схемі походження мистецтва: магія – міфи – мистецтво.
Використовуючи ваші філософські знання щодо різних форм
світогляду, а також інформацію про зміст поняття “естетичне”,
розкажіть про тривалий шлях становлення мистецтва від магічних
обрядів та ритуалів через міфологію до мистецтва як неутилітарної
діяльності цивілізованої істоти.
2. Спираючись на загальне визначення мистецтва як одного з типів
духовно-практичного освоєння світу, переходимо до характеристики
деяких аспектів його специфіки. Вам не важко буде принаймні описа-
ти суттєві ознаки предмета мистецтва. Як вважає М. Чернишевський,
це все те, що цікавить людину в житті, весь спектр можливого та не-
можливого в уяві людини та об’єктивній реальності. Що ж до визна-
чення функцій мистецтва питання це не дуже просте. Річ у тому, що в
літературі часто вдаються до однієї з двох крайностей – або
перелічується одразу багато функцій мистецтва (їх більше 20), що
ускладнює вивчення мистецтва в загальноестетичному плані; або пе-
ребільшується значення якоїсь певної функції, що руйнує комплекс-
ний характер цієї форми суспільної свідомості. Ми використовуємо
інший спосіб. Пропонуємо вам розглянути деякі основні функції мис-
тецтва: пізнавальну, виховну, комунікативну, творчу, розважальну,
оцінювальну, компенсаторну. Цього буде цілком достатньо, щоб з’я-


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Вівторок, 23.02.2010, 01:47 | Повідомлення № 3
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

сувати роль мистецтва в житті людей, його місце серед інших видів
людської діяльності.
3. З курсу “Філософія” вам відомо, що кожна з форм суспільної
свідомості специфічно відображає дійсність і визначає своєрідний
напрям духовно-практичного її освоєння. Становлення мистецтва як
одного з таких способів діяльності людини відбулося за умови форму-
вання та розвитку художньо-образного відтворення і творення світу.
Художній образ – це притаманна лише мистецтву форма
відтворення дійсності та вираження думок і почуттів митця. В
сучасній естетиці становлення і функціонування образу розглядається
як процес, що складається з трьох фаз: 1) образ як істотна характери-
стика творчого мислення митця, 2) образ як результат цього мислен-
ня, закріплений у художньому творі в тій чи іншій матеріальній формі
(звуковій, словесній, пластичній), 3) образ як сприйняття-
переживання твору глядачем, читачем і т.ін.
В. Бєлінський назвав мистецтво “мисленням в образах”. Як ви ро-
зумієте цей вислів? Суттєвою характеристикою художнього образу є
злиття в ньому емоційного, інтелектуального та оціночного ставлення
митця до світу. З цієї точки зору з’ясуйте: чим відрізняється мова нау-
ки від образної мови мистецтва?
Природа художнього образу, пошуки його найголовніших рис
підводять нас до такого загального питання: що ж таке мистецтво –
відображення чи уява? Аксіоматично, що художній образ не може й
не повинен бути абсолютною копією одиничного явища дійсності. Це
нова – художня реальність. У той же час зображувальність – це об’єк-
тивна сторона художнього образу, схожість якого з дійсністю є фун-
даментальною умовою виникнення та існування мистецтва. Інший
компонент структури художнього образу – це виразність. У мистецтві
завжди зображення виражає, а вираження зображає. Наведіть власні
приклади художніх образів з різним співвідношенням цих компонен-
тів (використайте ваше знання поезії, живопису, музики, хореографії
тощо). Чи згодні ви з визначенням мистецтва через відображення або
через уяву? Чи знайомі ви з іншими спробами визначення сутності
мистецтва?


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Вівторок, 23.02.2010, 01:47 | Повідомлення № 4
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

Заняття 2
План
1. Види мистецтва та їх класифікація.
2. Процес художньої творчості.
3. Особливості сприйняття художнього твору.
1. Мистецтво існує в нашому житті в розмаїтті окремих видів.
Докладно їх вивчає мистецтвознавство. Естетика здійснює загальний
аналіз різних видів мистецтва, їх взаємозв’язок з метою розгляду мис-
тецтва як системного явища.
Види мистецтва – це реальні форми художньої діяльності, які
відрізняються перш за все способом матеріального втілення худож-
нього змісту (слово для літератури, звук для музики і т.ін.). Викорис-
товуючи матеріал попередніх тем, назвіть причини виділення окре-
мих видів мистецтва. За яких умов відбувається розклад синкретичної
діяльності первісної людини?
В історії естетики є чимало способів класифікації видів мистецтва.
Вони розроблені на різних підвалинах і по-різному інтерпретують
сутність та завдання мистецтва в житті суспільства. Так, розподіляю-
чи мистецтво за способом сприйняття, ми дістаємо слухові, зорові та
видовищні мистецтва. Розподіл мистецтва за типом зображення дійс-
ності дає в результаті образотворчі та необразотворчі (за іншою тер-
мінологією – виразні) види мистецтва. Визначення специфіки ство-
рення художнього образу зумовлює відокремлення статичних, дина-
мічних та статико-динамічних видів мистецтва. У залежності від ха-
рактеру сполучення виразних засобів у конкретному виді мистецтва
називають прості, складні та синтетичні види мистецтва.
Сучасна естетична теорія ще не має остаточної кількості видів мисте-
цтва, ця система є відкритою і постійно розвивається. У сучасній системі
мистецтва мають прояв дві тенденції: тяга до синтезу (наприклад, зв’язок
архітектури, живопису та скульптури) та збереження суверенності окре-
мих видів мистецтва. Обидві тенденції плідні і сприяють розвитку систе-
ми мистецтва. Та, врешті-решт, на розвиток цієї системи мають рішучий
вплив і досягнення сучасного науково-технічного прогресу, без якого
була б неможливою поява кіно, голографії, рок-опери тощо.
Доцільною є підготовка невеличких доповідей, присвячених кла-
сифікації мистецтва за Аристотелем, Платоном, Лессінгом, Кантом,
Гегелем, Леонардо да Вінчі та систематизації мистецтва в сучасній
естетиці. В них, зокрема, мають бути висвітленими такі питання: чи
існує ієрархія видів мистецтва? Як ви розумієте вислів “Література та
мистецтво”? Чим, на вашу думку, пояснюється розвиток синтетичних
мистецтв? Чи можливо зміст твору одного виду мистецтва адекватно
передати засобами іншого виду? Наведіть власні приклади вдалих
екранізацій літературних творів та їх телевізійних аналогій.
У будь-якій естетичній літературі ви знайдете визначення мистец-
тва як естетичного освоєння світу в процесі художньої творчості. В
свою чергу художня творчість традиційно визначається як створення
нових естетичних цінностей. Це гранично загальні визначення, їх
зміст є зрозумілим для освіченої людини з багатим естетичним
досвідом. Схематизувати процес художньої творчості в принципі не-
можливо, а тому краще звернутися до цікавих книг про таємниці
творчості окремих митців.
На завершення розгляду теми “Мистецтво” – проблеми його спо-
живання в процесі соціального функціонування художніх творів. Для
розвитку духовної культури людства значення мають лише “живі”
художні твори – книги, які читають, фільми, які дивляться, музика,
що звучить. Інакше естетичне сприйняття неможливе без естетичного
буття всіх видів мистецтва. В процесі естетичного сприйняття худож-
нього твору поєднується розуміння і переживання його змісту з есте-
тичною насолодою від його досконалості та усвідомлення власної
здатності проникнути душею у цю досконалість. На конкретному
прикладі доведіть своє розуміння співвідношення раціонального та
емоційного моментів естетичного сприйняття. Зверніть увагу на те,
що естетичне переживання викликається не самим художнім твором,
а його конкретизацією в уяві того, хто сприймає. Це і є
підтвердженням тієї думки, що кожна людина в процесі спілкування з
мистецтвом стає співучасником творчості митця. Останнє ж залежить
від соціальних умов, які позитивно або негативно впливають на про-
цеси художнього сприйняття. Зверніться до власного естетичного
досвіду, і ви в цьому переконаєтесь. Наведіть також приклади особли-
востей сприйняття творів у різних видах мистецтва (в кіно, театрі, на
естрадному концерті та в цирку).
Очевидною є виховна сторона проблем естетичного сприйняття, їх
зв’язок із розвитком культури особистості в цілому. Формою такого
виховання може бути тільки постійне спілкування з мистецтвом ра-
зом з поступовою теоретичною підготовкою людини.
Література
1. Борев Ю. Эстетика. – М., 1988.
2. Гончаренко Н. Гении в науке и искусстве. – М., 1991.
3. Михалев В.П. Видовая специфика и синтез искусства. – К.,
1984.
4. Шип С. Музична форма від звуку до стилю: Навч. посібник. –
К., 1998.
5. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000.


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Мистецтво » 5 клас - Тема 2: Мистецькі жанри (Синтетичні мистецтва) (5 клас - Тема 2: Мистецькі жанри (Синтетичні мистецтва))
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 3.214.224.207
Браузер:

Cайт живе: