rss · Вівторок, 07.12.2021, 21:53

Опитування

Будинок Культури
1. Необхідний в Червоному
2. Мені це не цікаво
3. Замість БК - магазин
4. Є інші заклади, там краще
5. Не потрібен Червоному
6. Надам фінансову допомогу
7. Маю спонсора на ремонт
Всього відповідей: 41
  • Сторінка 1 з 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Фізична культура » Фізична культура, 5—12 класи. Навчальна програма. (Матеріал для ознайомлення)
Фізична культура, 5—12 класи. Навчальна програма.
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 02:38 | Повідомлення № 1
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

Демократизація освіти, надання їй національної спрямованості вимагають пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання підростаючого покоління. Розв’язанню цієї проблеми сприяє навчальна дисципліна “Фізична культура”, яка є самостійною сферою діяльності у соціокультурному просторі й викладається в загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.
Програма з предмета “Фізична культура” розроблена від¬по¬відно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Мініст¬рів Ук¬раїни № 24 від 14 січня 2004 р.
Основна його мета — формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної культури особистості, оволодіння основами оздоровчо-корегувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.
Мета предмета “Фізична культура” реалізується шляхом застосування комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань:
— формування знань щодо функціональної спрямованості фi¬зич¬них вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;
— набуття елементарних знань з фізичної культури, гігієни, основ здоров’я та здорового способу життя;
— формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої допомоги;
— удосконалення функціональних можливостей організму, роз¬витку основних життєзабезпечувальних систем;
— виховання бережливого ставлення до свого здоров’я і здо¬ров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості;
— виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами;
— розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гучкості й швидкісно-силових) та координаційних здіб¬ностей (швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м’язів, вестибулярної стій¬кості тощо);
— профілактика асоціальної поведінки учнів засобами фi¬зичної культури;
— формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, ви¬тримки;
— виховання індивідуальних морально-вольових і психоло¬гічних якостей особистості.
Зміст предмета “Фізична культура” спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, розв’язання життєвих проблем, взаєморозу¬мін¬ня, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про прес¬тижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, прояву творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах, адаптивності) та функ¬ціональних (здатність до оперування знаннями про законо¬мірності рухової активності, знан¬нями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.
Програма предмета “Фізична культура” складається з пояснювальної записки і таких розділів:
І. Навчальний пріоритетний матеріал, який включає теоретико-методичні знання, вміння і навички з окремих видів рухової діяльності та контрольні навчальні нормативи і вимоги.
ІІ. Матеріал для обов’язкового повторення.
ІІІ. Орієнтовні комплексні тести для оцінювання стану фізичної підготовленості (для перевідних класів) та обов’язкові (для випускних класів).
ІV. Додатки:
а) орієнтовний перелік типових навчально-наочних по¬сіб¬ників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
б) критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета “Фізична культура”;
в) умови виконання орієнтовних і обов’язкових тестів для оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.
Основними компонентами змісту предмета “Фізична культура” є:
— інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на пріоритетний розвиток фізичного, пси¬хічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення;
— операційний, що поєднує в собі підходи до освоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає: орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної та творчої активності школярів і реалізацію диференційованого підходу;
— мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально значимих і особистісно орієн¬тованих потреб.
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок. На уроках фізичної культури здійснюються міжпредметні зв’язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, фізикою, теорією і методикою фізичного виховання, історією фізичної культури і спорту, музикою, хореографією та іншими предметами.
Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:
— забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі;
— забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;
— забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної спрямованості;
— формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами.
Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з фізичної культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості та активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування адекватних методів навчання.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Їх зміст має бути спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю. Перевірка виконання домашніх завдань здійснюється на уроках учителем фізичної культури систематично.
За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи з різним фізичним навантаженням та ті, які їм не протипоказані. Крім цього, для учнів спеціальної медичної групи організуються 2 обов’язкові додаткові заняття за спеціальною програмою, які проводить від¬повідно підготовлений учитель. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів здійс¬нюється у відповідності до вимог навчальної програми з фізичної культури для учнів спеціальної медичної групи.
У 10—12 класах уроки фізичної культури проводяться для юнаків і дівчат окремо. При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5—9 класах доцільно проводити для дівчат і хлопців окремо.
З метою визначення динаміки фізичної підготовленості учнів двічі на семестр (вересень, грудень, лютий, травень) школярі виконують вправи орієнтовних та обов’язкових комплексних тес¬тів. Вони складаються з вправ, які визначають рівень розвитку основних фізичних якостей:
швидкості — біг на 30 м;
витривалості — біг від 800 до 3000 м (залежно від віку і статі);
гнучкості — нахил тулуба вперед із положення сидячи;
сили — підтягування у висі на високій перекладині (хлопці); підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (дівчата);
спритності — “човниковий” біг 49 м із перенесенням предметів;
швидкісно-силових якостей — стрибок у довжину з місця.
При тематичному оцінюванні за комплексні (орієнтовні та обов’язкові) тести стану фізичної підготовленості у класний журнал виставляється єдиний бал, який складається з суми балів, отриманих учнем за виконання 6 вправ.
Якщо учень показав кращий результат (згідно з таблицею показників), то отримує 2 бали, гірший — 1 бал, а ще нижчий результат — не оцінюється. Отже, максимальний бал, який за сумою балів може набрати учень, становить 12. Таким чином, можна встановити рівень навчальних досягнень учня (від початкового до високого).
Поточне оцінювання протягом зазначеного тестування учнів не здійснюється.
Тематичний бал за комплексні (орієнтовні та обов’язкові) тести стану фізичної підготовленості є домінуючим при оцінюванні навчальних досягнень учнів за другий семестр.
Результати, показані учнями протягом навчального року за окремі види комплексних тестів, які не оцінюються, є орієнтирами для подальшої корекції роботи учнів щодо вдосконалення рівня особистої фізичної підготовленості та дають учителю можливість вносити корективи щодо ефективного використання різних форм і методів навчання.
Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та нормативного показника, що здійснюється відповідно до критеріїв (додаток 1). Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних досягнень, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточний бал. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за структурою техніки її виконання, а остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів в освоєнні матеріалу для обов’язкового повторення вчитель самостійно визначає: кількість нормативів із числа тих, що наведені в даній програмі.
Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі трьох годин на тиждень. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів, але під час планування зобов’язує вчителя більшу частину часу приділяти навчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу.
Виходячи з регіональних особливостей і умов навчання, в реалізації змісту базової програми на місцях допускається внесення змін і доповнень до її змісту, в обсязі не більше 10 % від загальної кількості годин. Регіональні програми з доповненнями та змінами узгоджуються з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями освіти і науки державних адміністрацій і надсилаються для затвердження до Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України.


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 02:48 | Повідомлення № 2
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

Орієнтовна сітка розподілу навчальних
годин за темами програмового матеріалу


ТемиКласи  567891011121Теоретико-методичні знанняНа всіх уроках2Гімнастика128*8*8*8*1010*10*3Спортивні ігри (баскетбол, гандбол, волейбол,
інші на вибір)29*343627*24*15*15*15*4Футбол34343434343434345Легка атлетика87*7*16161612*12*6Плавання**        
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 02:50 | Повідомлення № 3
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?7Кросова, лижна, або ковзанярська підготовка664*4*54*4*4*8Туризм44446   9Атлетизм, загальна і спеціальна фізична
підготовка     10121210Професійно-прикладна фізична підготовка     46611Вправи комплексних тес­тів для оцінювання стану
фізичної підготовленості1212121212121212 Всього:105105105105105105105105


 Примітка. * Теми та елементи вправ підлягають
обов’язковому повторенню.

             ** При наявності в навчальному закладі умов тема “Плавання”

                вивчається в 5—12 класах.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 02:51 | Повідомлення № 4
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

При наявності в навчальному закладі умов для плавання доцільно виділити 12 годин для продовження навчання цьому важливому засобу загартування, зміцнення здоров’я та збе¬реження життя.
Типові навчальні плани містять інваріантну частину, сформовану на державному рівні, спільну для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.
У сучасних умовах взаємовідносини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва, яка передбачає взаємодовіру, взаємоповагу, що сприяють розв’язанню проблем фізичного виховання учнів су¬часної школи.
Основною метою вчителя фізичної культури в роботі з учнями є виховання бажання систематично займатися фізичними вправами й навчання їх самостійно виконувати найпростіші рухові дії з дотриманням при цьому основних правил безпеки. Вчитель фізичної культури також методично забезпечує, ор¬га¬нізовує і проводить з учнями класів, у яких викладає, по¬за¬класну оздоровчу та фізкультурно-спортивну роботу.
Основними документами планування навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
— навчальна програма;
— навчальний план загальноосвітнього навчального закладу;
— графік розподілу і проходження навчального матеріалу;
— робочий план реалізації навчальної програми, який складається на рік або півріччя;
— план-конспект уроку або системи уроків.
Комплексне розв’язання завдань фізичного виховання школярів передбачає проведення як урочних, так і позаурочних форм занять.


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 02:59 | Повідомлення № 5
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

5-й
клас

I. Навчальний пріоритетний матеріалЗміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів1. Теоретико-методичні знання


Передумови виникнення фізичних вправ. Поняття про фізичний розвиток і
фізичну підготовку. Здоровий спосіб життя. Роль народних і рухливих ігор у
керуванні емоціями. Шкідливість паління для здоров’я школяра. Правила
загартування. Значення стану шкіряного покрову для здоров’я людини.
Найпростіші прийоми самоконтролю. Гігієнічні вимоги до занять фізичними
вправами. Руховий режим молодшого під­літка. Правила безпеки на уроках
фізичної куль­тури.


 


 


 


2. Гімнастика


Теоретична підготовка


Історія розвитку гімнастики в Україні. Фіз­культурно-оздоровчі заходи в
режимі дня школяра, правила їх виконання.


Фізична підготовка


Організовуючі вправи: перешикування; повороти в русі; загальнорозвивальні
вправи з предметами; вправи на тренажерах; вистрибування вгору з упору
присівши; різновиди стрибків; танцювальні кроки.


 


 


 


Технічна підготовка


Стрибки: зі
скакалкою; опорний стрибок спо­собами “ноги нарізно”; “зігнувши ноги”; “боком
із поворотом”;


 


 


акробатика: хлопці
— стійка на голові й руках із допомогою; довгий перекид упе­ред; ком­бінації
елементів вправ; дівчата — комбінації еле­ментів вправ;


 


 


 


 


 


 


лазіння: по
горизонтальному і вертикальному канатах;


 


виси та упори: хлопці
— вправи на перекладині (низькій), паралельних брусах; комбінації елементів
вправ; дівчата — вправи на різновисоких брусах; комбінації елементів
вправ; підтягування у висі лежачи;


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


рівновага:
комбінації елементів вправ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Учень:


наводить приклади ролі народних
і рухливих ігор у керуванні емоціями;


називає передумови
виникнення фізичних вправ;


пояснює: шкідливість
паління для здоров’я школяра; значення стану шкіряного покрову для здоров’я
людини;


характеризує: поняття
про фізичний розвиток і фізичну підготовку; здоровий спосіб життя;


володіє
найпростішими прийомами самоконтролю;


дотримується правил: загартування, гігієнічних вимог під час занять фізичними вправами,
рухового режиму; безпеки на уроках фізичної культури.


 


Учень:


називає фізкультурно-оздоровчі
заходи в режимі дня школяра;


характеризує: історію
розвитку гімнастики в Україні;


 


 


виконує:
організовуючі вправи
:
перешикування з колони по одному в колону по чотири дробленням і зведенням;
із колони по два, чотири розведенням і злиттям; повороти в русі; загаль­норозвивальні
вправи
: з гантелями, еспандерами; з предметами збіль­шеної ваги; з гімнастичною
лавою; у парах; на тренажерах; вистри­бування вгору з упору присівши; стрибки
у присіді, пересуваючись у різні боки; стрибки зі скакалкою 4
´50 стрибків;
танцювальні кро­ки;


стрибки: хлопці й дівчата — опорний стрибок способами “ноги нарізно”
через гімнастичного козла; “зігнувши ноги” (козел чи кінь у ширину); “боком
із поворотом” на 90° (кінь у ширину висотою 80—100 см) з утриманням основної
стійки після приземлення;


акробатичні вправи: хлопці — стійку на голові й руках з допомогою; перекид назад; стійку
плавця; довгий перекид уперед; ком­бінацію елементів: довгий перекид уперед
із кроку в упор при­сівши — перекатом назад стійка на лопатках — “міст” —
перехід в упор присівши — перекид назад в упор стоячи ноги наріз­но — стрибок
в основну стійку; дівчата — комбінацію елементів: перекид уперед —
перекид назад — стійка на лопатках — “міст” — перехід в упор присівши —
стрибок в основну стійку;


лазіння: по горизонтальному і вертикальному канатах у 3 прийоми;


 


вправи у висах та упорах: хлопці — підтягування у висі на високій перекладині та
комбінації елементів вправ — із вису стоячи махом однієї і поштовхом другої
ноги підйом переворотом в упор — перемах правою — спад у вис зависом — підйом
зависом у сід зверху — перемах правою назад — зіскок із поворотом на 90° і
180° — о. с.; вис зігнувшись — вис вигнувшись — вис на під­ко­лін­ках — через
стійку на руках опускання в упор при­сівши — о. с.; упор на брус з опорою
ногами — сід ноги на­різно — сід на стег­ні — зіскок з поворотом на 90° і
180° з утриманням о. с.; дівчата — підтягування у висі лежачи
(перекладина висотою 95 см) та комбінація елементів вправ: з вису на верхній
жердині розмахування — вис при­сівши на нижню жердину — поштовхом ніг вис
лежачи — перехопити руки по черзі за нижню жердину, упор позаду — перехопити
праву (ліву) хватом знизу — махом уперед зіс­кок з поворотом праворуч
(ліворуч) на 90°.


вправи на рівновагу: комбінація елементів: ходьба по колоді зі змахом ніг — пробіжка — 2—3
стрибки на одній нозі — поворот на нос­ках у напівприсіді — присід — упор
стоячи на колi­ні — стійка впо­пе­рек — зіскок вигнувшись з утриманням о. с.;


застосовує
страховку під час виконання гімнастичних вправ;


дотримується правил: безпеки під час занять гімнастичними вправами; виконання
фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня.


 
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 03:05 | Повідомлення № 6
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів4. Спортивні ігри


4.1. Футбол


Теоретична підготовка


Історія українського футболу.
Розвиток футболу в Україні та за кордоном. Гігієна та загартування юного
футболіста.


Фізична підготовка


Загальна фізична підготовка


Загальнорозвивальні вправи в парах,
трійках і групах; рівномірно-перемінний біг; біг на витривалість; стрибки у
висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням; елементи акробатики; рухливі
ігри та естафети з м’ячем; спортивні ігри.


Спеціальна фізична підготовка


вправи для розвитку швидкості: повторне про­бігання
коротких відрізків; “човниковий” біг; прискорення та ривки з м’ячем; рухливі
ігри;


вправи для розвитку спритності: різновиди стриб­ків із
завданнями; жонглювання м’ячем; смуга перешкод; рухливі ігри;


вправи на координацію рухів: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи; рухливі ігри на координацію
рухів; спортивні ігри гандбол, баскетбол з елементами футболу; елементи
акробатики.


Технічна
підготовка


Пересування:
поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами; поєднання прийомів
пересування з володінням м’ячем;


удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари середньою
та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі;


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба;


зупинки м’яча:
зупинки м’яча підошвою та внут­рішньою стороною ступні;


ведення м’яча:
ведення м’яча середньою, внут­рішньою та зовнішньою частинами підйому;


відволікальні дії (фінти): фінти в умовах виконання ігрових вправ;


відбирання м’яча:
вивчені прийоми, атакуючи суперника;


вкидання м’яча:
вкидання м’яча вивченими способами на дальність;


жонглювання м’ячем:
жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;


техніка гри воротаря: ловіння м’яча збоку; гра на виході; відбивання м’яча
однією та двома руками.


Тактична
підготовка


Тактика
нападу


Індивідуальні дії:
маневрування на полі; “відкривання” для прийому м’яча, відволікання
суперника;


групові дії: взаємодія
двох і більше гравців; вза­ємодія з партнерами під час організації атаки.


Тактика
захисту


Індивідуальні дії:
вибір позиції стосовно супер­ника та протидія отриманню ним м’яча;
“закривання”;


групові дії:
правильний вибір позиції;


тактика воротаря:
вибір правильної позицію у воротах під час виконання різних ударів.


 


 Учень:


називає засоби загартування;


характеризує історію українського футболу
та розвиток футболу в Україні та за кордоном;


дотримується гігієнічних вимог під час
занять футболом;


виконує: загальнорозвивальні вправи в парах,
трійках і групах; рівномірно-перемінний біг на 30 і 60 м; біг на витривалість
200, 400, 500 м; стрибки у висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням
(гантелями масою 0,5—1 кг); елементи акробатики; рухливі ігри та естафети з
м’ячем; спортивні ігри за спрощеними правилами (гандбол, баскетбол);


 


 


вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках
10—30 м; прискорення та ривки з м’ячем;


 


вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на
90—180°; стрибки з імітуванням удару головою; жонглювання м’ячем; долання
смуги перешкод;


вправи на координацію рухів: вправи на рівновагу, гімнастичні вправи на 8 рахунків; елементи
акробатики; поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами;


 


 


 


пересування:
поєднання прийомів техніки пересування з тех­нікою володіння м’ячем;


 


удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари середньою
та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі;


 


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку;


зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внутрішньою стороною стопи в русі; зупинка
внутрішньою стороною стопи м’яча, що летить;


ведення м’яча:
ведення м’яча середньою, внутрішньою та зов­нішньою частинами підйому по
прямій, по колу, “вісімкою”, а також поміж стійок (фішок); ведення м’яча зі
зміною напрямку і швидкості руху;


 


вкидання м’яча:
вкидання м’яча вивченими способами на даль­ність;


жонглювання м’ячем:
жонглювання м’ячем правою і лівою ногами, стегном, головою;


володіє фінтами
“відходом”, “ударом”, “зупинкою” в умовах виконання ігрових вправ;


застосовує:
відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду; вивчені технічні
прийоми; маневрування по полю; взаємодії з партнерами під час організації
атаки; правильний вибір позиції стосовно суперника та протидіє отриманню ним
м’яча; “закривання”; вибір правильної позиції у воротах під час виконання
різних ударів залежно від “кута удару”; взаємодію двох і більше гравців;
взаємодію з партнерами під час організації атаки;


дотримується правил: під час проведення
рухливих ігор “День і ніч”, “Виклик”, “Виклик номерів”, “Ривок за м’ячем”,
“Виштовхни з кола”, “Мисливці й качки” тощо та навчальних ігор у футбол;
техніки безпеки під час занять футболом.


 
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 03:32 | Повідомлення № 7
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

6-й
клас

I. Навчальний пріоритетний матеріал
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів1. Теоретико-методичні знання


Фізичне виховання в Стародавній Греції. Значення занять фізичною
культурою та спортом для підтримання розумової працездатності. Не­гативний
вплив шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність. Правила безпеки
під час занять фізичними вправами.


 


2. Спортивні ігри


2.1. Футбол


Теоретична
підготовка


Історія українського футболу. Розвиток футболу в Україні та за кордоном.
Режим і харчування юного футболіста.


Фізична
підготовка


Загальна
фізична підготовка


Загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
повторно-інтервальне пробігання від­різ­ків із максимальною швидкістю; біг на
витривалість до 500 м; стрибки у висоту та довжину; вправи з навантаженням;
елементи акробатики; рухливі ігри та естафети з м’ячем; спортивні ігри.


 


 


Спеціальна
фізична підготовка


Вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання від­різків із різних вихідних положень;
“човниковий” біг; прискорення та ривки з м’ячем; рухливі ігри;


 


вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом; стрибки з імітуванням ударів головою й ногою;
жонглювання м’ячем; смуга перешкод; рухливі ігри;


 


вправи на координацію рухів: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи; рухливі ігри на координацію
рухів; спортивні ігри гандбол, баскетбол з елементами футболу; елементи
акробатики.


 


Технічна
підготовка


Пересування:
поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;


удари по м’ячу ногою: удари зовнішньою частиною підйому; удар внутрішньою стороною ступні;
удари в русі; удари на точність;


 


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба;


 


зупинки м’яча:
зупинка внутрішньою стороною ступні; зупинки м’яча підошвою, внут­ріш­ньою
стороною ступні, стегном та грудьми (для хлопців) у русі;


 


ведення м’яча:
вивчені способи ведення м’яча;


 


вкидання м’яча:
вкидання м’яча з різних ви­хідних положень;


жонглювання м’ячем:
жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;


відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою”; “випадом” і “перенесенням ноги
через м’яч”; фінт “ударом ногою” з прибиранням м’яча під себе;


 


 


відбирання м’яча:
вивчені прийоми, атакуючи суперника; відбирання м’яча під час двобою із
суперником;


техніка гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловіння, відбивання, переведення м’яча без па­діння.


 


Тактична
підготовка


Тактика
нападу


Індивідуальні дії:
маневрування на полі; вмін­ня раціонально використовувати вивчені тех­нічні
прийоми;


групові дії:
взаємодія з партнерами під час організації атаки.


Тактика
захисту


Індивідуальні дії:
вибір моменту і способу дії для перехоплення м’яча;


групові дії: вибір
позиції; уміння взаємодіяти в обороні при рівному співвідношенні сил із
суперником;


тактика воротаря:
вибір місця у штрафному майданчику під час ловіння м’яча на виході.


 Учень:


наводить приклади
негативного впливу шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність;


пояснює значення
занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової
працездатності;


характеризує фізичне
виховання в Стародавній Греції.


 


 


 


 


Учень:


характеризує: історію
українського футболу; розвиток футболу в Україні та за кордоном; режим і
харчування юного футболіста;


 


 


виконує:
загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах; біг на 30 і 60 м;
повторно-інтервальне пробігання (серіями) різних за довжиною відрізків (від
10 до 30 м) з максимальною швидкістю (8—12 відрізків у кожній серії) з
паузами для відпочинку 30 с; біг на витривалість 200, 400, 500 м; стрибки у
висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням (гантелями масою 0,5—1 кг);
елементи акробатики;


 


вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків (10—30 м) з різних вихідних
положень; “човниковий” біг; прискорення та ривки з м’ячем;


 


вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90—180°; стрибки з імітуванням ударів головою й
ногою; жонглювання м’ячем; подолання смуги перешкод;


 


вправи на координацію рухів: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи на 8 рахунків;


 


 


 


 


пересування: різні
поєднання прийомів пересування з тех­нікою володіння м’ячем;


удари по м’ячу ногою: удари зов­нішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу і м’ячу, що котиться;
удар внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що летить; удари в русі; удари на
точність;


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари
на точність;


зупинки м’яча:
зупинки внутрішньою стороною ступні м’яча, що летить; зупинки м’яча підошвою,
внутрішньою стороною ступні, стегном та грудьми (для хлопців) у русі;


 


ведення м’яча:
вивчені способи ведення м’яча, збільшуючи швидкість руху;


вкидання м’яча:
вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця й після розбігу на
дальність;


жонглювання м’ячем:
жонглювання м’ячем ногою (правою і лівою), стегном (правим і лівим), головою;


застосовує: фінти
“відходом”, “ударом”, “зупинкою” в умовах виконання ігрових вправ; фінти
“відходом”, “випадом” і “перенесенням ноги через м’яч”; фінт “ударом ногою” з
прибиранням м’яча під себе; фінти “зупинкою” під час ведення з наступанням і
без наступання на м’яч підошвою;


відбирання м’яча
під час двобою з суперником ударом і зупинкою ногою в широкому випаді;


 


технічні прийоми гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловіння, відбивання, переведення м’яча без падіння;


 


 


 


 


 


здійснює:
маневрування на полі: “відкривання” для прийому м’яча, відволікання
суперника, створення чисельної переваги на окремій ділянці поля; взаємодії з
партнерами під час організації атаки з використанням різних передач: на хід,
у ноги, коротких, середніх, довгих, поздовжніх, поперечних, діагональних, по
низу, по верху; “закривання”; взаємодії в обороні при рівному спів­відношенні
сил із суперником;


визначає: позиції,
момент і спосіб дії (удар чи зупинка) для перехоплення м’яча; місце у
штрафному майданчику під час ловіння м’яча на виході;


дотримується правил: рухливих ігор “Виклик”, “Виклик номерів”, “Ривок за м’ячем”, “Виштовхни
з кола”, “Мисливці й качки” та інші; естафети з м’ячем; спортивних ігор за
спрощеними правилами (гандбол, баскетбол), навчальних ігор у футбол; техніки
безпеки під час занять футболом.


 


 Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 03:45 | Повідомлення № 8
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

 
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів2.3. Баскетбол


Теоретична
підготовка


Історія розвитку баскетболу в Україні. Тур­нірна таблиця провідних клубів
країни, міста та області. Поняття про тактику гри. Тактичні дії у нападі та
захисті.


Фізична
підготовка


Загальна
фізична підготовка


Загальнорозвивальні вправи на місці та в русі; вправи на розтягнення,
координацію рухів; вправи для корекції постави та профілактики
плоскостопості; акробатичні вправи.


Спеціальна
фізична підготовка


Прискорення з місця з різних вихідних положень; біг; “човниковий” біг;
серійні стрибки; стрибки з поворотами; зістрибування з висоти; вправи з
обтяженням; естафети та рухливі ігри.


Технічна
підготовка


Техніка
нападу


Пересування:
чергування вивчених способів пересування; зупинок, поворотів; пробігання повторних
відрізків; “човниковий” біг; естафети, рухливі ігри.


передачі та ловіння м’яча: передача м’яча двома руками від грудей, однією рукою від плеча;
естафети; рухливі ігри;


 


 


кидки м’яча: кидки
однією рукою зверху після ведення; кидок двома руками від голови; кидок
однією рукою з місця з відскоком від щита; штрафний кидок; “добивання” м’яча;
рухливі ігри;


 


 


 


ведення м’яча.


Техніка
захисту


Пересування:
чергування вивчених способів пересування; зупинок, поворотів; пересування
приставними кроками у захисній стійці; бігові та стрибкові вправи; естафети
та рухливі ігри;


заволодіння м’ячем:
накривання м’яча; відбивання м’яча; заволодіння м’ячем під час розиграшу.


Тактика
нападу


Індивідуальні дії без м’яча: способи пересування в поєднанні з фінтами; вибір місця для ігрових дій;


індивідуальні дії з м’ячем: вибір ігрового моменту та способу ведення м’яча під час проходу під
щит; вибір способу та ігрового моменту для виконання кидання м’яча в кошик;
підбір м’яча, що відскочив від щита;


групові дії: вибір
ігрового моменту та способу ведення м’яча під час проходу під щит; вибір
способу та ігрового моменту для виконання кидка м’яча в кошик;


командні дії:
організація найпростіших видів позиційного нападу “вісімкою” та швидким
проривом.


Тактика
захисту


Індивідуальні дії без м’яча: вибір позиції залежно від місця розташування нападаючого на майданчику;


індивідуальні дії з м’ячем: вибір ігрового моменту для перехоплення м’яча; вибір ігрового моменту
для накривання та відбивання м’яча під час виконання кидка в кошик;


групові дії:
протидія двох нападників при “наведенні та перетинанні”; протидія трьом на­падникам
при використанні “вісімки”;


командні дії:
протидії при позиційному на­паді.


 


 Учень:


характеризує: історію
розвитку баскетболу в Україні; турнірну таблицю провідних клубів країни,
міста та області; поняття про тактику гри; тактичні дії у нападі та захисті;


 


 


виконує:
загальнорозвивальні вправи на місці та в русі; вправи на розтягування,
координацію рухів; вправи для корекції постави та профілактики
плоскостопості; акробатичні вправи; прискорення з місця на 5, 10, 15, 20 м з
різних вихідних положень; “човниковий” біг 5
´5 м; серійні стрибки поштовхом однією і
двома ногами з діставанням високих предметів, стрибки з поворотами на 180 і
360°; зістрибування з висоти та наступним стрибком угору; вправи з
обтяженнями, набивними м’ячами;


 


 


пересування:
чергування різних видів ходьби, бігу, стрибків, зупинок, поворотів;
пробігання повторних відрізків (10—30 м); прискорення з м’ячем; способи
пересування у нападі та захисті;


передачі та ловіння м’яча: передачі м’яча двома руками від грудей; передачі м’яча однією рукою від
плеча; передачі м’яча на відстань 12—15 м двома та однією рукою від плеча;
серійні передачі м’яча на точність попадання у квадрат на відстані 2,5—3 м;


кидки м’яча: кидки
однією рукою зверху в русі (з двох та одного кроків) після ведення з лівого
та правого боку; кидки двома руками від голови; кидки однією рукою з місця з
відскоком від щита та в кошик; кидки із опором захисника; штрафний кидок;
“добивання” м’яча після невдалого кидка; кидок однією рукою в стрибку;


ведення м’яча:
ведення м’яча без зорового контролю зі зміною висоти відскоку; ведення м’яча
правою або лівою рукою з наступною передачею в колонах, парах, трійках,
ігрові вправи та естафети з веденням м’яча;


 


 


заволодіння м’ячем:
накривання м’яча під час кидка; відбивання м’яча під час виконання кидка в
стрибку; заволодіння м’ячем під час розиграшу;


застосовує: вивчені
способи пересування в поєднанні з фінтами; фінти на передачу м’яча;


здійснює: вибір
ігрового моменту та способу ведення м’яча під час проходу під щит; вибір
місця для ігрових дій; на передній і задній лініях нападу;


здійснює: вибір
способу та ігрового моменту для виконання кидка м’яча в кошик; підбір м’яча,
що відскочив від щита; організацію позиційного нападу “вісімкою” та швидким
проривом; вибір позиції в залежності від місця розташування нападника на
майданчику; вибір способу протидії проходу нападника під щит із веденням
м’яча; вибір місця під час підбирання м’яча, що відскочив від щита; вибір
ігрового моменту для перехоплення, підбирання, виривання та вибивання м’яча;
вибір ігрового моменту для накривання та відбивання м’яча під час виконання
кидка в кошик; вибір способу протидії проходу нападаючого під щит із веденням
м’яча; вибір місця під час підбирання м’яча, що відскочив від щита; протидію
двом нападникам при “наведенні та перетинанні”; протидію трьом нападникам при
використанні “вісімки”; найпростіші протидії при позиційному нападі способами
“мала вісімка” та швидкий прорив із веденням м’яча;


дотримується правил: естафет, рухливих ігор “Перетягування в парах”, “Хто більше влучить?”,
“Кидки зі зміною місць”, “М’яч у стіну”, “Швидка передача” та навчальних ігор
у баскетбол; техніки безпеки під час занять баскетболом.


 


 Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 03:46 | Повідомлення № 9
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

КОНТРОЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ  НОРМАТИВИ І ВИМОГИ     
Зміст навчального матеріалуРівеньнавчальних
досягнень учнів початковийсереднійдостатнійвисокий5 кидків м’яча у кошик однією рукою від плеча, стоячи збоку на відстані 2
м від щита, кількість влучних кидків:


                хлопці


 


                дівчата 


 


 


1 або жодного
влучного кидка


одного влучного
кидка 


 


 


2


 


1


  


 


 


3


 


2


  


 


 


4


 


3


 


 

 Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 03:55 | Повідомлення № 10
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

7-й
клас

I. Навчальний 
пріоритетний матеріал
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 1.
Теоретико-методичні знання


Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Засади здорового способу життя.
Поняття про оздоровчі системи. Питний режим. Правила техніки безпеки під час
виконання фізичних вправ.


 


 


 


 


2. Спортивні ігри


2.1. Футбол


Теоретична
підготовка


Історія українського футболу. Медичний конт­роль і самоконтроль юного
футболіста.


Фізична
підготовка


Загальна
фізична підготовка


Загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах;
рівномірно-перемінний біг; повторно-ін­тервальне пробігання відрізків із
максимальною швидкістю; біг на витривалість; стрибки у висоту та довжину; вправи
з навантаженням; елементи акробатики; рухливі ігри та естафети з м’ячем;
спортивні ігри за спрощеними правилами.


Спеціальна
фізична підготовка


Вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків; “човниковий” біг; прискорення
та ривки з м’ячем; рухливі ігри;


вправи для розвитку спритності: стрибки; жонглювання м’ячем; смуга перешкод; рухливі ігри та естафети;


 


 


вправи на координацію рухів: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи; рухливі ігри
на координацію рухів; спортивні ігри; елементи акробатики.


Технічна
підготовка


Пересування:
поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;


удари по м’ячу ногою: удари середньою частиною підйому; удари правою та
лівою ногами різними способами; удари на точність і даль­ність;


 


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба;


 


зупинки м’яча:
зупинка внутрішньою стороною ступні; зупинки м’яча підошвою, стегном та
грудьми (для хлопчиків);


 


 


ведення м’яча:
вдосконалення вивчених способів ведення м’яча;


 


відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в умовах ігрових вправ;


 


 


 


 


відбирання м’яча:
вдосконалення вивчених прийомів, атакуючи суперника в умовах виконання
ігрових вправ;


жонглювання м’ячем:
жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;


вкидання м’яча:
вкидання м’яча з місця і після розбігу;


техніка гри воротаря: кидки м’яча рукою; ловіння та відбивання м’яча.


Тактична
підготовка


Тактика
нападу


Індивідуальні дії:
маневрування на полі; раціональне використання вивчених технічних прийомів;


групові дії:
взаємодія з партнерами під час організації атаки.


Тактика
захисту


Індивідуальні дії:
вдосконалення “закривання”; уміння протидіяти передачі, веденню та удару по
воротах;


групові дії: вибір
позиції; взаємодії в обороні при рівному співвідношенні сил і при чисельній
перевазі суперника;


тактика воротаря:
розиграш удару від своїх воріт; уведення м’яча у гру партнером.


 


 Учень:


наводить приклади
оздоровчих систем;


пояснює значення
питного режиму для здоров’я і його ролі для тих, хто займається спортом;


характеризує Олімпійські
ігри Стародавньої Греції;


дотримується правил техніки безпеки під час виконання фізичних вправ.


 


 


Учень:


пояснює значення
медичного контролю для здоров’я юного футболіста;


характеризує історію
українського футболу;


володіє прийомами
самоконтролю;


виконує:
загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах; рівномірно-перемінний
біг на 30, 60 і 100 м; повторно-інтервальне пробігання (серіями) різних за
довжиною відрізків (від 10 до 30 м) з максимальною швидкістю (8—12 відрізків
у кожній серії) та паузами для відпочинку 30 с; біг на витривалість 200, 400,
500 м; стрибки у висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням (гантелі
0,5—1 кг); елементи акробатики;


 


 


вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків (10—30 м) з різних вихідних
положень, у різних напрямках; “човниковий” біг; прискорення та ривки з
м’ячем;


вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90—180°; стрибки з імітуванням ударів головою й
ногою; діставання підвішеного м’яча головою; жонглювання м’ячем; подолання
смуги перешкод;


вправи на координацію рухів: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи на 8 рахунків і більше; різні
поєднання прийомів техніки;


 


 


пересування:
пересування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;


удари по м’ячу ногою: удари середньою частиною підйому по м’ячу, що котиться, підстрибує,
летить; удари правою та лівою ногами різними способами; удари на точність і
дальність;


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари на
точність і дальність;


зупинки м’яча:
зупинка внутрішньою стороною ступні м’яча, що летить; зупинки м’яча підошвою,
стегном та грудьми (для хлопчиків) у русі; зупинка з поворотом до 180° внут­рішньою
частиною підйому м’яча, що опускається;


ведення м’яча:
ведення м’яча вивченими способами, збільшуючи швидкість руху, виконуючи ривки
та обведення;


відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в умовах ігрових вправ; фінт
“відходом” із перенесенням ноги через м’яч; фінти “ударом” ногою із
пропусканням м’яча партнеру; “ударом” головою; фінти “зупинкою” після
передачі м’яча партнером з пропусканням м’яча;


відбирання м’яча:
відбирання м’яча вивченими прийомами, атакуючи суперника спереду, збоку,
ззаду в умовах ігрових вправ;


жонглювання м’ячем:
жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;


вкидання м’яча:
вкидання м’яча з різних вихідних положень з місця і після розбігу;


гру воротаря: кидки
м’яча рукою; ловіння та відбивання м’яча у грі на виході;


 


застосовує:
маневрування на полі: “відкривання” для прийому м’яча, відволікання
суперника, створення чисельної переваги на окремій ділянці поля за рахунок
швидкісного маневрування по фронту атаки та підключення з глибини оборони;
вивчені технічні прийоми (раціонально); взаємодії з партнерами під час
організації атаки; взаємодії на останній стадії розвитку атаки поблизу воріт
суперника; “закривання”; протидії передачам, веденню та удару по воротах;
розиграш удару від своїх воріт, уведення м’яча у гру партнеру, що
відкривається, після ловіння, знаходячись на позиції воротаря;


визначає раціональну
позицію в обороні при рівному спів­відношенні сил і за чисельної переваги
суперника;


дотримується правил: рухливих ігор “Виштовхни з кола”, “Мисливці й качки”, “Ривок за м’ячем”,
навчальних ігор з футболу; техніки безпеки під час занять футболом.


 
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 19:05 | Повідомлення № 11
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

8-й
клас

I. Навчальний пріоритетний матеріал
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів1. Теоретико-методичні знання


Відродження Олімпійських ігор сучасності. Правила гігієни та санітарії
під час занять фізичними вправами. Засоби попередження інфек­ційних
захворювань. Роль нервової системи в процесі оволодіння руховими діями.


 


 Учень:


називає засоби
попередження інфекційних захворювань;


пояснює роль
системи в процесі оволодіння руховими діями;


характеризує історію
відродження Олімпійських ігор сучасності;


дотримується правил гігієни та санітарії під час занять фізичними вправами.


 2. Легка атлетика


Теоретична
підготовка


Розвиток швидкісно-силових якостей. Правила техніки безпеки під час
занять легкою атлетикою.


Фізична
підготовка


Загальнорозвивальні вправи; повторне про­бігання відрізків; рівномірний
біг; подолання перешкод; прискорення; спеціальні бігові та стрибкові вправи;
спеціальні вправи для метання; вправи для розвитку рухливості та зміцнення
зв’язок суглобів; естафети з бігом і стрибками; перетягування каната.


 


 


 


 


 


 


 


Технічна
підготовка


Біг: 60 м, 400 м;
2000 м, естафетний біг;


 


 


 


стрибки: у довжину
та висоту;


 


 


 


 


 


метання: метання
малого м’яча.


  


Учень:


характеризує методику розвитку швидкісно-силових якостей;


 


виконує:
загальнорозвивальні вправи в русі, в парах, без пред­метів та з предметами
(набивні м’ячі, гумові джгути, гімнастичні лави); багаторазові стрибки зі
скакалкою; повторне про­бігання відрізків 60— 80 м 4—6 разів; рівномірний біг
до 8—9 хв; подолання перешкод на біговій дистанції; біг з повторними
прискореннями 15—20 м і вільний біг між ними; спеціальні бігові та стрибкові
вправи, бігові рухи ногами в упорі на брусах та після відштовхування від
гімнастичного містка; махи сильно зігнутою ногою; діставання предмета на
визначеній висоті у стрибку; імітацію переходу планки з опорою на
гімнастичного коня (чи ін.); спе­ціальні вправи для метання; вправи для
розвитку рухливості і зміцнення зв’язок у плечовому та ліктьовому суглобах;
естафети з бігом і стрибками; перетягування каната; рухливі ігри “Хто
швидше?” “До фінішу стрибками”, “Снайпери”;


біг:
біг на 60 м (старт і стартовий розбіг), біг по дистанції, фінішне прискорення
і зупинку після фінішу; біг на 400 м; біг на 2000 м; естафетний біг: передачу
естафетної палички; біг по віражу;


стрибки: у довжину
способом “зігнувши ноги” (підготовка до відштовхування; фаза польоту,
приземлення); стрибок у “кроці” через перешкоду з наступним пробіганням;
стрибок у довжину з місця; у висоту способом “переступання” з 5 кроків
розбігу (визначення кута розбігу та місця відштовхування);


метання: метання
м’яча способом “з-за спини через плече” (розбіг, перехресний крок, підготовка
до кидка);


дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.


 
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 19:29 | Повідомлення № 12
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

9-й
клас

I. Навчальний пріоритетний матеріал
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів1. Теоретико-методичні знання


Гуманістичні ідеали олімпізму. Вплив занять фізичними вправами на основні
функції й системи організму. Запобігання ВІЛ/СНІД. Правила самоконтролю та
безпека під час виконання фізичних вправ.


 


 


 


2. Легка атлетика


Теоретична
підготовка


Правила самостійних занять фізичними вправами. Тактика бігу на середні
дистанції.


Фізична
підготовка


Загальнорозвивальні вправи; бігові та стрибкові вправи, спеціальні вправи
для метання; естафети та рухливі ігри з бігом, стрибками, метанням; подолання
перешкод.


Технічна
підготовка


Біг: на короткі
дистанції; 800 м; до 3000 м; естафетний біг; повільний біг до 12 хвилин;


 


 


 


стрибки: потрійний
стрибок; стрибок у довжину способом “прогнувшись”; стрибок у висоту способом
“переступання”;


метання: малого
м’яча на дальність.


 


 Учень:


пояснює вплив
занять фізичними вправами на основні функ­ції й системи організму;


характеризує
гуманістичні ідеали олімпізму;


визначає засоби
запобігання ВІЛ/СНІД;


дотримується правил самоконтролю та безпеки під час виконання фізичних вправ.


 


 


Учень:


характеризує: правила
самостійних занять фізичними вправами; тактику бігу на середні дистанції;


виконує:
загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; бігові та стрибкові вправи,
вправи для метання; естафети та рухливі ігри з бігом, стрибками, метанням;
подолання перешкод;


 


 


 


біг: 60 і 100 м на
швидкість; 200 м (старт; рухи руками та постановка ступні); 800 м (дихання);
естафетний біг (біг по повороту; передача естафетної палички); естафетний біг
на етапах до 100 м; естафетний біг 4
´100 м, 4´60
м; повільний біг до 12 хв; біг на відстань до 3000 м;


стрибки: потрійний
стрибок з розбігу (скачок, крок, стрибок, приземлення); у довжину способом
“прогнувшись”; у висоту способом “переступання”;


метання: малого
м’яча (150 г) на дальність у коридорі 10 м;


застосовує тактичні
прийоми під час бігу на середні дистанції;


дотримується правил: техніки безпеки під час занять легкою атлетикою; самостійних занять
фізичними вправами.


 
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 19:35 | Повідомлення № 13
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

 

 
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів2. Футбол


Теоретична
підготовка


Історія українського футболу; розвиток футболу в Україні та за кордоном.
Технічна підготовка юного футболіста.


Фізична
підготовка


Загальна
фізична підготовка


Загальнорозвивальні вправи; рівномірно-перемінний біг на короткі
дистанції; повторно- інтервальне пробігання (серіями) коротких від­різків із
максимальною швидкістю; біг на витривалість; стрибки у висоту та довжину з
місця; вправи з навантаженням; елементи акробатики; рухливі ігри та естафети
з м’ячем; вправи на приладах; спортивні ігри за спрощеними правилами
(гандбол, баскетбол, хокей з м’ячем).


 


 


 


 


Спеціальна
фізична підготовка


Вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків із різних вихідних положень;
“човниковий” біг; прискорення та ривки з м’ячем;


 


 


 


 


вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом; стрибки з імітацією та виконанням технічних
прийомів; жонглювання м’ячем; смуга перешкод;


 


 


 


 


вправи на координацію рухів: вправи на рів­новагу; гімнастичні вправи; рухливі ігри на координацію
рухів.


Технічна
підготовка


Пересування: різні
поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;


удари по м’ячу ногою: удари правою та лівою ногами різними способами по м’ячу, що котиться і
летить; удари на точність і дальність;


 


 


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку;


 


 


зупинки м’яча:
зупинки м’яча підошвою, внут­рішньою стороною ступні, стегном та грудьми (для
хлопців) у русі;


 


 


ведення м’яча:
вдосконалення вивчених способів ведення м’яча;


 


 


відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою”;


 


відбирання м’яча: вдосконалення вивчених
прийомів;


 


вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних ви­хідних
положень з місця і після розбігу;


жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою,
стегном, головою;


техніка гри воротаря: ловіння, відбивання,
переведення та вибивання м’яча.


Тактична підготовка


Тактика нападу


Індивідуальні дії: маневрування на полі; умін­ня
вибирати та раціонально використовувати вивчені технічні прийоми;


групові дії: взаємодія з партнерами під час
організації атаки; вдосконалення ігрових та стан­дартних ситуацій;


командні дії: організація швидкого та
поступового нападу.


Тактика захисту


Індивідуальні дії: вдосконалення
“закривання”, “перехоплення” та відбору м’яча;


групові дії: взаємодії в обороні під час
виконання суперником стандартних комбінацій; ор­ганізація і побудова
“стінки”;


тактика воротаря: вибір правильної позиції
під час кутового, штрафного та вільного ударів; організація атаки під час
уведення м’яча в гру.


 


 


 Учень:


характеризує: історію
українського футболу; розвиток футболу в Україні та за кордоном; технічну
підготовку юного футболіста;


виконує:
загальнорозвивальні вправи в парах, трійках і групах; рівномірно-перемінний
біг на 30, 60, 100 і 200 м; повторно-інтервальне пробігання (серіями) різних
за довжиною від­різків (від 10 до 30 м) з максимальною швидкістю (8—12
відрізків у кожній серії), з паузами для відпочинку 30 с; біг на витривалість
200, 400, 500 м; стрибки у висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням
(набивними м’ячами вагою 1— 2 кг, гантелями вагою 0,5—1 кг, естафети з
різними способами передачі, кидками та штовханнями набивних м’ячів); елементи
акробатики; рухливі ігри та естафети з м’ячем; зустрічні й колові естафети з
подоланням смуги перешкод, із перенесенням, розстановкою та збиранням
предметів, метанням у ціль, кидками та ловінням м’яча, стрибками і бігом у
різних поєднаннях; вправи на приладах (канат, жердина, драбина, гімнастичні
лава і стінка, перекладина, опорні стрибки через козла і коня);


вправи для розвитку швидкості: повторне пробігання коротких відрізків (10—30 м) з різних вихідних
положень, у різних напрямках, зі зміною напрямку бігу за зоровим сигналом;
різновиди “човникового” бігу; біг боком і спиною вперед; біг із раптовим
поворотом кругом за зоровим сигналом; біг “змійкою”; прискорення та ривки з
м’ячем, ривки до м’яча з наступним ударом по воротах; рухливі ігри “Виклик”,
“Виклик номерів”, “Ривок за м’ячем” та інші;


вправи для розвитку спритності: стрибки з поворотом на 90—180°; стрибки з імітацією ударів головою й
ногою; діставання підвішеного м’яча головою, ногою у стрибку з місця і з
розбігу; стрибки з місця і з розбігу з ударами головою чи ногою по м’ячах,
підвішених на різній висоті; жонглювання м’ячем; подолання смуги перешкод;
рухливі ігри “Виштовхни з кола”, “Мисливці й качки” та інші;


вправи на координацію рухів: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи на 8 рахунків і більше;
елементи акробатики; спортивні ігри гандбол, баскетбол, волейбол з елементами
футболу; елементи акробатики;


пересування: різні
поєднання прийомів пересування з тех­нікою володіння м’ячем;


удари по м’ячу ногою: удари правою та лівою ногами різними способами по
м’ячу, що котиться і летить у різних напрямках, по різних траєкторіях, з
різними швидкостями; удари на точність і дальність з оцінкою тактичної
обстановки перед виконанням удару;


удари по м’ячу головою: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари
на точність і дальність з оцінкою тактичної обстановки перед виконанням
удару;


зупинки м’яча:
зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною ступні, стегном та грудьми (для
хлопців) у русі; зупинка підйомом м’яча, що опускається; зупинка м’яча в русі,
виводячи м’яч на зручну позицію для подальших дій;


ведення м’яча:
ведення м’яча, вивченими способами, збільшуючи швидкість руху, виконуючи
ривки та обведення, контролюючи м’яч та відпускаючи його від себе на 8—10 м;


відволікальні дії (фінти): фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою” в умовах ігрових вправ з
активним двобоєм та навчальних ігор;


відбирання м’яча: прийоми, вивчені раніше,
атакуючи супер­ника спереду, збоку, ззаду, в умовах ігрових вправ та
навчальних ігор;


вкидання м’яча: вкидання м’яча з різних
вихідних положень з місця і після розбігу на дальність і точність;


жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою
(правою, лівою), стегном (правим, лівим), головою;


техніка гри воротаря: ловіння, відбивання,
переведення м’яча без падіння та в падінні; вибивання м’яча ногою із землі та
з рук на дальність і точність, граючи на позиції воротаря;


 


здійснює: маневрування на полі: “відкривання”
для прийому м’яча, відволікання суперника, створення чисельної переваги на
окремій ділянці поля за рахунок швидкісного маневрування по фронту атаки та
підключення з глибини оборони; вибір із кількох можливих рішень даної ігрової
ситуації найправильніше та ра­ціональніше використання
вивчених технічних
прийомів: різні способи ударів по м’ячу, зупинок, ведення, в залежності від
напрямку, траєкторії та швидкості руху м’яча; взаємодії з партнерами під час
організації атаки; правильні взаємодії на останній стадії розвитку атаки
поблизу воріт суперника; “закривання”, “перехоп­лення” та відбір м’яча;
чисельну перевагу в обороні; взаємодії в обороні під час виконання суперником
стандартних комбіна­цій; організацію і побудову “стінки”; вибір правильної
позиції під час кутового, штрафного та вільного ударів поблизу своїх воріт;
ор­ганізацію атаки під час уведення м’яча в гру на позиції воротаря;


дотримується правил: рухливих та навчальних
ігор; техніки безпеки під час занять футболом.


 
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 19:40 | Повідомлення № 14
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

ІІІ. Орієнтовні комплексні тести для оцінювання стану фізичної
підготовленості

учнів, яким виповнилося 14 роківФізичні якості та вправиПоказники Бали для хлопців 14 роківБали для дівчат 14 років 2121Швидкість, с:


                    біг 30 м


або       біг
60 м 


5,0 і менше


9,0 і менше 


5,1—5,8


9,1—9,9 


5,2 і менше


9,8 і менше 


5,3—6,1


9,9—10,6Витривалість, хв, с:


              біг
1500 м


або
      крос 2000 м 


6.40 і менше


10.30 і менше 


6.41—7.30
10.31—11.50 


8.00 і менше


11.50 і менше 


8.01—9.00


 11.51—13.30Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см+12,0 і більше+11—+6,0+14,0 і більше+13—+11,0Сила:


хлопці — підтягування у висі, разів


дівчата — підтягування у висі лежачи, разів


або згинання і розгинання
рук від підлоги в упорі лежачи, разів 


9 і більше 


28 і більше 


8—6 


27—18 12 і більше


 


14 і більше 11—4


 


13—7Спритність: “човниковий” біг 4´9 м, с10,2 і менше10,3—11,011,0 і менше11,1—11,9Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см200 і більше201—170165 і більше164—155
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 07.06.2009, 19:41 | Повідомлення № 15
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

учнів, яким виповнилося 15 роківФізичні якості та вправиПоказники Бали для хлопців 15 роківБали для дівчат 15 років 2121Швидкість, с:


              біг
30 м


або
      біг 60 м 


4,9 і менше


8,9 і менше 


5,0—5,6


9,0—9,9 


5,0 і менше 9,4 і менше 


5,1—6,0


9,5—10,4Витривалість, хв, с:


              біг
1500 м


або       крос 2000 м 


6.20 і менше


10.20 і менше 


6.21—7.00


10.21—11.20 


7.40 і менше


11.40 і менше 


7.41—8.25


11.41—13.15Гнучкість: нахил тулуба вперед із положення сидячи, см+11,0
і більше+10—+8,0+17,0
і більше+16—+12,0Сила:


                хлопці —
підтягування у висі, разів


                дівчата —
підтягування у висі лежачи, разів


або
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів 


10
і більше 


29
і більше 


9—7 


28—19 13
і більше


 


15
і більше 12—5


 


14—8Спритність: “човниковий” біг 4´9 м, с10,1
і менше10,2—10,611,0
і менше11,1—11,8Швидкісно-силові якості: стрибок у
довжину з місця, см210
і більше209—180170
і більше169—160


Примітка. Віковий
період учнів 9 класу найсприятливіший для розвитку витривалості (хлопці),
гнучкості (дівчата), помірного розвитку сили (хлопці) та швидкісно-силових
якостей (дівчата).

 Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Фізична культура » Фізична культура, 5—12 класи. Навчальна програма. (Матеріал для ознайомлення)
  • Сторінка 1 з 2
  • 1
  • 2
  • »
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 54.198.139.112
Браузер:

Cайт живе: